×

Investering

Investeringsprojekter Sådan virker det

The Many

Hvem er The Many Kontakt
The Many company logo

Risikooplysning

Om The Many

The Many AIFM A/S, CVR-nr. 39328232, forvalter alternative investeringsfonde og har tilladelse fra Finanstilsynet. Alle der har tilladelse til at drive finansiel virksomhed har et FT-ID. Vores er 23160.

Vi forvalter fire fonde:

  • Brickshare Invest AIF-SIKAV, der har CVR-nr. 40348118 og FT-ID 24510, og
  • The Many Property AIF-SIKAV, der har CVR-nr. 42272167 og FT-ID 24827, og
  • The Many Wind AIF-SIKAV, der har CVR-nr. 41370041 og FT-ID 24871

I resten af denne tekst kalder vi dem bare for "Fondene".

The Many AIFM A/S har kontor på Amaliegade 21D, 1256 København K og kan kontaktes på tlf: 35 15 51 76 og e-mail: hello@the-many.com.

Opfordring til rådgivning

Vi vil gerne have dig som investor, men eftersom det er vores Fonde er vi ikke uvildige. Derfor opfordrer vi til, at du selv analyserer, om det er noget for dig og søger rådgivning, før du investerer.

Vi giver dig mulighed for at investere men stiller ingen garantier. Det er en investering og ikke et lotteri, men man kan tabe sine penge, når man investerer dem. Derfor vil vi helt klart opfordre dig til at overveje, om du har råd til at tabe pengene, hvis tingene går skævt; generelt at investere med omhu og som nævnt ikke investere mere, end du kan tåle at tabe.

Investeringsstrategi

Hos The Many investerer du i fondsandele. Når du investerer, kommer du til at eje en forholdsmæssig andel af den afdeling, du investerer i, der svarer til værdien af din investering. Du hæfter kun med din investering, og du kan ikke tabe mere end du har investeret. Hver afdeling i Fondene hæfter med få undtagelser kun for afdelingens egne forpligtelser. Du kan læse mere herom i Fondenes vedtægter.

Brickshare og The Many Property investerer i ejendomsselskaber, der ejer fast ejendom. Det er overskuddet fra driften af ejendommen og udviklingen i ejendommens pris, der giver afkastet på din investering.

The Many Wind investerer i selskaber, der helt eller delvist ejer en vindmøllepark. Det er overskuddet fra driften af parken og udviklingen i dens pris, der giver afkastet på din investering.

Fondsandelene handles ikke på en børs, og de kan heller ikke sælges igen. Du har dog mulighed for at indløse din investering, dvs. at "sælge" dine andele tilbage til en Fondsafdeling. Din mulighed for at indløse din investering afhænger af, hvilken fond du investerer i:

  • Brickshare Invest er en åben fond. Det betyder, at du kan indløse din investering på månedlig basis gennem vores platform. Indløsning svarer lidt til at sælge investeringen - bortset fra at der ikke er nogen, der køber den af dig. I stedet annullerer vi den og udbetaler dig det, den er værd på tidspunktet for indløsningen.
  • The Many Property ogThe Many Wind er lukkede fonde. Det betyder, at du ikke har ret til at indløse investeringen før fondenes slutdato. Beslutning om, hvorvidt indløsning kan ske før en afdeling afvikles, vil blive truffet af bestyrelsen under hensyntagen til den aktuelle likviditetssituation i Fonden. Derfor kan du ikke forvente, at du kan blive indløst før de 10 år, heller ikke selvom du har identificeret en investor til at overtage din plads i Fonden. Hvis Fondens bestyrelse accepterer din anmodning om indløsning sker indløsning til indre værdi med fradrag af administrationsomkostninger.

De konkrete forhold for de enkelte Fondes afdelinger fremgår af Fondenes vedtægter. Dem synes vi, du skal læse, før du investerer.

Andele i Fondenes afdelinger værdisættes til den indre værdi, der beregnes ved at dividere en afdelings formue med antal andele i afdelingen. De vigtigste aktiver er ejerskab af en ejendom, en vindmøllepark eller en solcellepark og en kontantbeholdning i banken. Vi opgør værdien af andelene i Fondene hver 14. dag. Det kan du læse mere om i Fondenes vedtægter.

Risici forbundet med investeringer hos The Many

Det er risikabelt at investere, og det gælder også for de investeringer, vi udbyder. Hvis du regner med at skulle bruge de penge, som du investerer, inden for 5 år, er de investeringer vi udbyder nok ikke egnede for dig. Hvis du investerer i en af vores lukkede afdelinger i The Many Property eller The Many Wind bør du sikre dig, at du kan holde investeringen til afdelingen lukker. Den type investeringer, vi tilbyder, kræver en længere investeringshorisont, fordi Fondene investerer i illikvide aktiver såsom ejendomme, vindmølle- eller solcelleparker.

Du kan læse mere om risiciene ved at investere i vores Fonde nedenfor:

Likviditetsrisiko

I den åbne fond, Brickshare Invest, dækker likviditetsrisiko over, at vi ikke kan indløse alle investorer på samme tid. Hvis et større tal investorer ønsker at indløse deres investeringer på samme tid, bliver vi derfor nødt til at begrænse indløsningerne. Du kan læse mere om vores mulighed for at begrænse adgangen til at indløse din investering i Brickshare Invests investoroplysning og vedtægter.

Vores muligheder for at begrænse indløsningsadgangen kan også blive aktuel i ekstraordinære situationer. Fx hvis markedet for fast ejendom er i frit fald, og det er umuligt at sætte den rette pris på din investering.

Hvis vi modtager rigtig mange anmodninger om at indløse, kan det blive nødvendigt at sælge ejendommen på vegne af afdelingen for at indløse alle investorer. Som du sikkert ved, kan det tage tid at sælge fast ejendom - og det er mere besværligt at sælge en udlejningsejendom, end hvis vi skal sælge en toværelses lejlighed. Et salg af fast ejendom kan tage tid, og det er forbundet med omkostninger til både advokater og mæglere. Derfor kan du ende med at tabe penge, hvis et salg trækker ud eller ikke kan gennemføres.

I de lukkede fonde er der ikke samme likviditetsrisiko som i den åbne fond. Da der ikke er ret til at blive indløst, vil vi blot undlade at indløse investeringer, hvis vi ikke kan finde nye investorer. For dig som investor betyder det selvfølgelig, at vi ikke kan hjælpe dig med at indløse din investering, før vi kan finde nye investorer.

Markedsrisiko

Markedsrisiko dækker over, at markedsudviklingen vil påvirke afkastet på din investering. Vi har oplyst, hvilke afkast vi regner med, at Fondenes afdelinger vil præstere under de enkelte projekter. Der er dog en risiko for, at det ikke går som vi forventer, og at afkastet bliver lavere end vi havde regnet med. Det kan også være, at du taber penge.

Særligt vil udviklingen i forholdene på ejendomsmarkedet, det løbende vindtryk og solindstråling være vigtigt for afkastet på din investering. Hvis samfundet havner i en lavkonjunktur eller recession, hvis renterne på lån stiger osv., vil det påvirke dit afkast. Det kan også være, at nye regler som fx lejeregler eller skatteregler påvirker priserne på ejendomsmarkedet og markedet for vind- og solenergi og sådanne parker. Hvis renterne på realkreditlån eller bidragssatser ændrer sig, vil det have betydning for finansieringsomkostningerne og dermed afkastet på din investering, hvis der er optaget realkredit- eller banklån. I det hele taget er finansieringsomkostninger noget, der kan ændre sig i løbet af et låns løbetid og betyder, at det bliver dyrere end vi regnede med, da vi optog lånet.

Du skal være opmærksom på, at selskaberne ejet af Fondenes afdelinger kan optage realkredit- eller banklån (eller overtager tidligere finansiering fra sælger) ved køb af eksempelvis ejendomme. Det betyder, at selskaberne selv investerer og delvist for lånte penge. Det er det, der kaldes en gearet investering. Du bliver eksponeret mod denne gearing, når du investerer i Fondenes afdelinger. Vi har dog sat nogle grænser for, hvor mange penge selskaberne må låne. Du kan læse mere herom i Fondenes investoroplysninger og vedtægter. Det fremgår også for hvert projekt om der i casen er indregnet realkredit- eller banklån.

Hvis vi sælger en ejendom eller en vindmøllepark, der er belånt, skal finansieringspartneren have dækket sit lån forud for andre. En gearet investering er derfor mere risikofyldt end en ikke-gearet investering, og svingninger på markederne, prisfald, tomme lejemål, fald i gennemsnitlige vindtryk osv. påvirker indirekte din investering mere, end hvis selskabet ikke havde optaget et realkredit- eller banklån.

Operationelle risici

Operationelle risici dækker over, at der er risici ved den løbende drift af de aktiver som Fondenes afdelinger er eksponeret mod.. For ejendomme kan det fx være, at lejere ikke betaler deres husleje; at vi ikke kan finde lejere til lejemålene, der så kommer til at stå tomme (tomgang); hærværk, vandskade eller brand; osv. Vi har selvfølgelig sørget for at forsikre ejendommene, men man kan ikke forsikre sig mod alt. Hvis driften af en ejendom går dårligere end forventet, vil det påvirke afkastet på din investering. For vindmølle- og solcelleparker kan det fx være udskiftning af komponenter efter udløb af en garantiperiode eller perioder, hvor møllen eller solcellerne ikke producerer strøm på grund af uforudset vedligeholdelse eller ekstraordinære situationer fx seriefejl på hardware brand og lignende.

Muligheden for at udbetale udbytte afhænger også af driften af fx en ejendom. Vi regner med at kunne udbetale udbytte til dig, men der er ingen garanti. Det afhænger bl.a. af, om lejerne betaler deres husleje, og at lejemålene er udlejet. Derfor er det op til Fondenes bestyrelser løbende at vurdere, om der er tilstrækkelige midler til at udbetale udbytte.

Hvis driften af fx en ejendom eller en vindmølle, hvor der er optaget realkredit- eller banklån går meget dårligt, kan selskabet få problemer med at afdrage på lånet. Hvis det går helt galt, kan det blive nødvendigt at sælge ejendommen eller vindmøllen. Hvis det skal ske hurtigt, kan det få betydning for salgsprisen, og du kan ende med at tabe penge på din investering.

Modpartsrisiko

Modpartsrisiko dækker over, at Fondene og selskaberne alle sammen har penge stående i banken. Det dækker for ejendomsselskaberne fx over et depositum, som lejerne har indbetalt. Det betyder, at Fondene kan tabe de penge, hvis banken krakker. Derfor bruger vi kun meget solide banker, men der er stadig en risiko. Hvis en afdeling, du har investeret i, eller en afdelings selskab, taber penge i et bankkrak, vil det påvirke afkastet på din investering.

Du kan læse mere om risici i afdelingens Væsentlige investorinformation og Fondenes Investorinformation, som du finder under hvert enkelt projekt.

Disclaimer

Alle beregninger, data, informationer og oplysninger præsenteret af The Many, herunder udgivelser, publikationer og digital markedsføring og medier er baseret på den viden vi havde på udgivelsestidspunktet.

Markedsføringsmateriale

Al markedsførings- og udbudsmateriale er udarbejdet for at give dig et overordnet grundlag for at vurdere, om du ønsker at investere i én eller flere af Fondenes afdelinger.

Vi garanterer ikke, at en investering udvikler sig i overensstemmelse med vores forventninger.

Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængelig i Fondenes investoroplysninger.

The Many

hello@the-many.com

Kontakt

Hvem er The Many

© The Many A/S. Alle rettigheder forbeholdes. The Many AIFM A/S er et dansk selskab, CVR-nr: 39328232, LEI-kode: 984500003CF0A72FEF45, og har tilladelse af Finanstilsynet i Danmark til at forvalte alternative investeringsfonde (FAIF) med FT-nr. 23160. The Many er et EU-varemærke som tilhører The Many A/S.